Salgs- og leveringsbetingelser


Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle solgte varer fra Ivarsson A/S (”Ivarsson”) til kunder med fast forretningssted i Norge.
 

Tilbud og ordrebekreftelse

Tilbud vedrørende lagervarer er gjeldende for Ivarsson for den perioden som fremkommer av tilbudet. Såfremt tilbud aksepteres rettidig av kunder oversender Ivarsson ordrebekreftelse som inneholder estimert leveringstidspunkt. Tilbud på ikke lagerførte varer er først bindende for Ivarsson ved fremleggelse av ordrebekreftelse til kunden.

Spesifikasjoner i kataloger, brosjyrer, prislister mv., samt muntlige opplysninger om varers mål, vekt og spesielle egenskaper forøvrig, er kun bindende for Ivarsson, når disse uttrykkelig er angitt i tilbudet/ordrebekreftelsen.

Teknisk og arkitektonisk veiledning og beregninger av materialforbruk er utelukkende en service som ytes kunden og hvor Ivarsson ikke påtar seg noe ansvar.

Ivarsson er ikke ansvarlig for rådgivning vedrørende valg av materialer, konstruksjonsmessige forhold eller lignende, da Ivarsson uttrykkelig oppfordrer kunden til å innhente selvstendig rådgivning i tilknytning til dette.
Vareprøver gjenspeiler materialets gjennomsnittlige karakter. Det tas uttrykkelig forbehold for evt. fargeforskjeller mellom vareprøver og endelig leverte varer.
 

Priser

Ivarssons priser fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste, som kan endres uten forvarsel. I tillegg til prisene, inklusive anførte priser i tilbud/ordrebekreftelse, faktureres kunder for det antall paller som benyttes i forbindelse med levering av varer.
Endringer i offentlige avgifter av enhver art, herunder moms, som oppstår etter Ivarsson ordrebekreftelse, dekkes av kjøper.
 

Levering
 

Det anførte leveringstidspunktet i ordrebekreftelsen er veiledende, med mindre annet fremgår uttrykkelig av ordrebekreftelsen.

Ved force majeure– jf. Kjøpslovens § 24– og lignende forhold, som ligger utenfor Ivarssons kontroll, er Ivarsson berettiget til å annullere leveringen uten at kjøper kan gjøre noe krav gjeldende overfor Ivarsson i den anledning.

Når ikke annet er avtalt, skjer leveringen for kundens regning i henhold til gjeldende fraktliste. Hvis det er inngått avtale om levering til sluttkundens sted, eller annet sted anvist av kjøper, leveres varene så nær bruksstedet, som lastebilen – etter sjåførens skjønn – kan kjøre uten fare for å kjøre seg fast.

Utgifter ved eventuell ventetid for lossing på sluttkjøpers sted, eller til et annet leveringssted anvist av kjøper, debiteres kjøper; samtidig må kjøper bære kostnadene hvis kjøper ikke kan motta varere på det avtalte leveringsstedet.

Kjøper skal straks etter mottak av varene, undersøke de leverte varene, med tanke på synlige skader. Eventuelle feil eller mangler skal noteres i fraktdokumentet, og uten opphold meddeles Ivarsson.
 

Betaling
 

Betalingsbetingelser er 30 dager netto med mindre annet er avtalt i tilbud/ordrebekreftelse.

Kontantrabatt gis ved betaling innen 8 dager etter å ha mottatt faktura.

Kjøpesummen forfaller til betaling på angitt tidspunkt, selv om kjøpers forhold skulle medføre at levering ikke kan skje rettidig.

Hvis betaling ikke skjer rettidig, forrentes Ivarssons tilgodehavende inkl. moms p.t. med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegynt måned med 1,5% av den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter.
 

Annullering eller endring av ordre
 

Standardvarer: Kjøper kan ikke uten videre annullere eller endre tilbud som er akseptert av kjøper. Hvis Ivarsson velger å akseptere annullering eller endring av ordrer, skjer dette alltid mot kjøpers dekning av Ivarssons tap ved annulleringen eller merkostnader som følge av endringen. Omlevering eller supplerende levering skjer i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.

Made to Order (”MTO”)(tilvirkede) eller spesialvarer: Kjøper kan ikke annullere eller endre tilbud som er akseptert av kjøper for Made to Order (”MTO”)/ spesialvarer.
 

Returvarer
 

Standardvarer: Standardvarer mottas kun i retur hvis forhåndsavtalt med Ivarsson og ved fremleggelse av følgeseddel og faktura. Varene skal være ubrukte, i mangelfri stand og i original emballasje.

Made to Order (”MTO”), tilvirkede eller spesialvarer tas ikke i retur.

Godkjente returvarer krediteres med fradrag av 20% av innkjøpsprisen ekskl. moms.

Returnerbar emballasje krediteres ved franko levering i uskadet tilstand innen 3 måneder fra vår levering med det fakturerte beløp, med fradrag av returneringskostnadene.
 

Garanti overfor sluttkunden/byggherren
 

Ivarsson gir 15 års garanti på ivarcem-bølgeplater og skifer, og 10 års garanti på Bølgeplater 500, Cedral og fasadeprodukter i fibersement. Det henvises til separate garantivilkår for de gjeldende produkter slik det fremgår under, og som nøye beskriver når garantien gjelder for sluttkunden/byggherren. Der hvor garantien gjelder, fravikes disse salgs- og leveringsbetingelser, idet garantien har forrang.
 

Reklamasjon
 

Hvor garantien ikke omfatter en vare, eksempelvis fordi der er tale om Made to Order (”MTO”) eller tilbehørsvarer gjelder disse salg- og leveringsbetingelser fremfor norsk rett, i det omfang salgs- og leveringsbetingelsene skulle fravike norsk rett.
 

Mangler
 

Kjøper må straks etter mottak av varene, og før materialene tas i bruk, undersøke de leverte varene, for å sikre at disse er mangelfrie. Reklamasjoner som følge av mangler, herunder mengdeangivelse, samt farge og størrelsesvariasjoner, som er eller burde ha blitt oppdaget ved en slik undersøkelse, må fremsettes straks, og senest 8 dager etter varens levering på kjøpers sted, for at den skal kunne tas til følge.

Eventuelle skjulte feil, slik som størrelsesvariasjoner som først oppdages i forbindelse med legging/oppsetning av varen, skal straks meddeles Ivarsson og senest 3 måneder etter levering. Kunden skal sikre, at entreprenør/byggherre straks etter å ha konstatert en skjult/opprinnelig mangel, stanser arbeidet. Såfremt kjøper ikke reklamerer rettidig i henhold til overnevnte frist eller fortsetter arbeidet (legging/oppsetning) av varen til tross for skjulte feil, bortfaller retten til å gjøre mangler gjeldende.

Reklamasjoner skal gjøres via ivarsson.no, ved fremleggelse av den påkrevde dokumentasjonen. Reklamasjoner vil bli behandlet innen rimelig tid.

Såfremt en vare inneholder en opprinnelig mangel, er Ivarsson berettiget til fritt å velge mellom å foreta avhjelp, omlevering eller betale et forholdsmessig avslag.

Kjøper fraskriver seg uttrykkelig retten til andre mangelsbeføyelser, herunder retten til å heve kjøpet.

Ivarssons erstatningsansvar er i alle tilfeller, og uansett ansvarsgrunnlag, begrenset til varens verdi og omfatter ikke skader på personer, løsøre, tilbehør, fast eiendom eller deler av denne, på samme måte som indirekte tap, driftstap, herunder inntektstap ikke omfattes.
 

Erstatningsansvar
 

Med mindre Ivarsson i ordrebekreftelsen uttrykkelig har garantert levering til et bestemt tidspunkt, påtar Ivarsson seg ikke erstatningsansvar for forsinkelser.

Ivarssons erstatningsansvar er i alle tilfeller og uansett ansvarsgrunnlag begrenset til varens verdi og omfatter ikke følgekostnader, skader på personer, løsøre, tilbehør, fast eiendom eller deler av denne, på samme måte som indirekte tap, driftstap, herunder inntektstap ikke omfattes.

Enhver tvist er underlagt norsk rett. Enhver sak anlegges ved en norsk domstol.
 

Produktansvar
 

Ivarsson er ansvarlig etter lov om produktansvar for skader forvoldt av leverte produkter, i det omfang loven ufravikelig pålegger Ivarsson ansvar for slike skader og Ivarssons ansvar ikke lovlig kan begrenses.

Ivarsson er alene ansvarlig for skader, som leverte produkter måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Ivarssons side.

Ivarsson har tegnet produktansvarsforsikring med en dekning på kr. 10 millioner på person- og tingskade.

Ivarssons ansvar for skade på ting kan ikke overstige varens verdi.

 


 

ivarsson . Postboks 222 . N-0614 Oslo . T: +47 21 09 66 00 . F: +47 21 09 66 05 . M: ivarssonnorge@etexgroup.com

Vi bruker informasjonskapsler på våre hjemmesider

Vi bruker informasjonskapsler for å bedre brukeropplevelsen og gjøre det enklere for deg og andre å bruke vår hjemmeside.
Ved å trykke videre på siden, aksepterer du at vi kan bruke informasjonskapsler for å logge din atferd på siden.
Jeg vil gjerne lese mer om informasjonskapsler